SKOTSKO A ANGLIE

 

 

 

Program zájezdu:

1.den čtvrtek v 15.00 odjezd ze Šenova přes Německo do Nizozemska.

2.den pátek brzo ráno navštívíme největší květinovou burzu v Aalsmeeru, tady se seznámíme se systémem burzy a budeme tiše závidět, že jsme podobné zařízení nezřídili v ČR, protože dnes nemůžeme se zemědělskými produkty konkurovat těmto burzám. potom si projdeme uličky starého Amsterdamu, přezdívaného, jako „Benátky severu“ a zastavíme se na největším trhu květin u kanálu Singel. Odpoledne se nalodíme na loď směr Newcastle.

3.den sobota dopoledne vylodění v Británii a přesun na hranice Skotska k Carter Bar, kde bude foto zastávka s výhledem do země zaslíbené. Krátkou zastávku budeme mít i v Jedburghu přes ruinami kláštera a u zahrádky Marie Skotské. Hlavní náplní bude návštěva botanické zahrady v Edinburghu. Do sbírek zahrady patří halésie karolínská – tzv. sněženkový strom, davidie listenová, Morina z Butanu a často kvetoucí Victoria cruziana ve sklenících. Krátká procházka a občerstvení u Královské míle v centru města. Ubytování v Glasgow.

4.den neděle po snídani na navštívíme národní arboretum Aedkinglas s nevyššími a nejstaršími stromy Británie – jedle bělokorá vysoká přes 48m, fitzoroya cypříškovitá zasazená tady 1870, Zerav obrovský také z této doby a mnoho dalších stromů. Odpoledne se podíváme na zámek klanu Cambellů v Invereay a navštívíme botanickou zahradu Crarae připomínající orientální styl. Ubytování a večeře v Glasgow.

5.den pondělí po snídani se vydáme do země starých Piktů. Nejprve se zastavíme na vyhlídce u hradu Stirling, odkud je vidět na bojiště za samostatnost Skotska, a to na Stirlingském mostě 1297, kde bojoval William Wallace a u Bannockburnu, kde zase hájil Skotsko Robert Bruce. Po cestě na Vysočinu zastavíme v palírně Whisky v Pitlochry, tady se seznámíme s taji výroby a také národní nápoj ochutnáme. Projdeme se nádhernou zahradou v Blair Castle, která patří vévodovi z Athollu, který dnes stále žije v Jižní Africe. Tady existuje klanová armáda Athill Highlanders. Potom pojedeme vřesovišti Vysočiny a přes neslavné bitevní pole u Cullodenu z 1746. Kde Skotsko ztratilo svoji suverenitu. Ubytování a večeře v okolí – Strathpeffer nebo Ullapool.

6.den úterý po snídani se vydáme do Národní botanické zahrady v Inverewe, kde strávíme většinu dne, budeme zde obdivovat palmy nebo sbírku mákovců, je až s podivem, že v drsném klimatu Skotska mohou růst i teplomilné rostliny díky Golfskému proudu. Jednu z nejkrásnějších botanických zahrad země založil Osgood Mackenzie. Odpoledne a večer strávíme v místě našeho ubytování, protože všechna místa uvedená pro ubytování jsou zajímavá svérázností země, památkami a přírodou a mají úkol i lázní. Mohli bychom udělat vyjížďku lodí z Ullapool k tuleňům, delfínům a vodnímu ptactvu. Ubytování a večeře jako ve 4.dni na stejném místě.

7.den středa po snídani se vydáme ke Kaledonskému průplavu a Jezeru Loch Ness s fotozastávkami u hradu Urquhart a v Port Augustus. V případě dobrého počasí možnost výjezdu lanovkou pod nejvyšší horu Ben Nevis. Zastávka u památníku Rangers, kde získali výcvik i parašutisté skupiny Antropoid. Zastávka v národním parku Argyll s nádhernými výhledy. Zastávka u jezera Loch Lomond v Luss. Ubytování a večeře v Glasgow.

8.den čtvrtek po snídani odjedeme na krátkou návštěvu známé kovárny Gretna Green, kde kovář oddával novomanžele, obyčejně nepovolené sňatky. Navštívíme národní park Lake Districkt, zastavíme u kamenného kruhu Caslerigg. Projedeme se lodí po jezeře Windermere. Večer se projdeme kolem Cavern v Liverpoolu, kde začínali i známí Beatles, projedeme bývalým přístavem na ubytování a večeři v Runcorn.

9.den pátek po snídani vyjedeme do rodiště W. Shakespeara do Startfordu upon Avon, kde navštívíme jeho rodný dům a kostel Nejsvětější Trojice, kde je pochován. Odpoledne dorazíme na okraj Londýna v Honslow. Metrem se potom přepravíme do centra města, projdeme se Westminsterem, můžeme se navečeřet v čínské čtvrti, přejít most Waterloo a výhledy a most Tower Bridge.

10.den sobota po snídani navštívíme Královskou botanickou zahradu v Kew u Londýna. Tady nám nebude stačit ani celý den k návštěvě starých a nových skleníků, různých typů zahrad, procházce po stromech na vysutých lávkách. Je tady sídlo Královské botanické společnosti. Večer odjedeme domů.

11.den neděle příjezd do Šenova v podvečer.

 

Termín: 14.5. – 24.5. 2020

Orientační cena pro rok 2020: 22.000 Kč

(cena se může změnit vzhledem k tomu, že ještě nejsou ceny na rok 2020)

 

 

Cena zahrnuje:

dopravu lux. klim. busem, trajekt Amsterdam – Newcastle – kajuty, přejezd kanálu La Manche, 8x ubytování (z toho 7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x 4lůžk. kajuta na lodi Amsterdam – Newcastle), 7x polopenzi , průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu

Cena nezahrnuje:

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatek:

1lůžk. pokoj 6400 Kč (povinné při nedoobsazení)

 

Vstupné:

Aalsmeer burza 7,50eur/os,

Edinburgh botanická zahrada 5Liber/os, v centru možnost občerstvení cca 10 Liber/os

Palírna whisky 7 Liber/os , Blair Castle 10liber/os

Inverewe zahrada 11Liber/os, Lanovka Ben Nevis 15Liber/os, lodní výlet Ullapool cca 20Liber/os

Aedkinglas arboretum 5Liber/os, zámek Invereay 10 liber/os, zahrada Crarae 7liber/os

Windermere loď 10Liber/os, Rodný dům Shakespeare 15Liber/os, Kostel Trojice 2libry/os

Londýn metro 15Liber/os, Bufet v čínské čtvrti s nápojem cca 15 Liber/os

Kew botan.zahrada 20Liber/os